Algemene voorwaarden

V.1-1 van 21.12.2020

Artikel 1: Preambule

Deze voorwaarden worden gesloten tussen enerzijds de BVBA E-BUGS, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen van België onder het nummer 0597.652.236 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4650 Herve, Rue d’Elvaux 17 bte R2, en anderzijds de personen die een aankoop wensen te doen bij de BVBA E-BUGS via de website https://www.ozen.eco/ of rechtstreekse aankopen, (hierna genoemd “DE KLANT”).

Ze moeten worden beschouwd in samenhang met ons Privacybeleid en de Wettelijke kennisgeving (op elk moment beschikbaar op de website van BVBA E-BUGS: https://www.ozen.eco/).

Identificatie

Bedrijfsnaam: BVBA E-BUGS
BTW : BE 0597.652.236 
Handelsmerk: E-BUGS / ozen.eco
Website: https://www.ozen.eco/
E-mail : info@ozen.eco

Artikel 2: Doel

De huidige voorwaarden hebben tot doel het definiëren van de voorwaarden van de verkoop tussen de BVBA E-BUGS en DE KLANT vanaf de bestelling tot de diensten, door middel van betaling en levering.

Zij regelen alle stappen die nodig zijn om de bestelling te plaatsen tot aan de levering op het afhaalpunt.

De onderhavige algemene voorwaarden annuleren en vervangen alle andere algemene voorwaarden en/of eerder gesloten mondelinge of schriftelijke overeenkomsten en zijn te allen tijde beschikbaar op de website van BVBA E-BUGS: https://www.ozen.eco/.

Het primaat en de exclusiviteit van deze algemene voorwaarden vormen een essentieel element van de overeenkomst en de overeenkomst kan niet worden geconcipieerd zonder deze voorwaarden, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 3: Aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden

De bestelling van de koper impliceert de toepassing van onze algemene verkoopsvoorwaarden.

De partijen komen overeen dat hun betrekkingen uitsluitend door dit contract worden geregeld.

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke rechtshandeling met betrekking tot het Product, ongeacht de bestemming ervan.

Geen enkele bijzondere aankoopvoorwaarde van de klant kan, behoudens voorafgaande formele schriftelijke aanvaarding van de BVBA E-BUGS, voorrang hebben op de huidige algemene verkoopsvoorwaarden.

Elke door de KLANT gestelde tegenstrijdige voorwaarde zal dus, bij gebrek aan uitdrukkelijke aanvaarding, niet tegenstelbaar zijn aan BVBA E-BUGS, ongeacht het moment waarop ze haar ter kennis zou zijn gebracht.

Artikel 4: Registratie van persoonsgegevens

Zie onze Privacy Policy (te allen tijde beschikbaar op de website van BVBA E-BUGS: : https://www.ozen.eco/).

Artikel 5: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Zie onze Privacy Policy (te allen tijde beschikbaar op de website van BVBA E-BUGS: : https://www.ozen.eco/).

Artikel 6: Intellectuele rechten

BVBA E-BUGS bezit alle rechten op de elementen waaruit haar website is samengesteld en op de verpakking van haar Producten.

De afbeeldingen, teksten, namen en logo’s die op de website en op de Producten verschijnen, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten waarvan de exploitatie wettelijk wordt uitgevoerd door BVBA E-BUGS.

De raadpleging van de website of de bestelling van Producten houdt geen overdracht in van de exploitatierechten (reproductierecht, recht van voorstelling, …) van de beschermde elementen.

Het is de KLANT verboden de beschermde elementen te reproduceren, aan te passen, door te geven aan derden, te commercialiseren, weer te geven, te vertalen of te wijzigen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BVBA E-BUGS.

De verbintenissen die tussen BVBA E-BUGS en derden worden aangegaan, zijn slechts geldig indien zij het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door eerstgenoemde.  Tenzij anders is bepaald, worden aanbiedingen, documentatie, catalogi en offertes door BVBA E-BUGS slechts ter informatie verstrekt.

Elke inbreuk op haar fundamentele verplichtingen kan worden vervolgd.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

De KLANT is als enige verantwoordelijk voor de keuze van het Product en de conservering ervan vanaf het moment van levering.

DE KLANT is als enige verantwoordelijk voor de betaling van douanerechten of enige andere lokale belasting die van toepassing kan zijn in het land van de ontvanger.

BVBA E-BUGS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienst, een indringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen of elk feit dat als overmacht wordt gekwalificeerd.

BVBA E-BUGS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, materieel, immaterieel of lichamelijk, die het gevolg zou kunnen zijn van een gebrekkige werking of een verkeerd gebruik van het Product.

In elk geval is de aansprakelijkheid van BVBA E-BUGS beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor eenvoudige fouten of weglatingen die ondanks alle voorzorgsmaatregelen tijdens het fabricageproces van het Product kunnen voorkomen.

BVBA E-BUGS is niet aansprakelijk jegens DE KLANT of jegens de ontvanger voor enige indirecte schade, bedrijfsschade, winst of omzet die op enigerlei wijze zou kunnen ontstaan.

BVBA E-BUGS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de gesloten overeenkomst in geval van voorraadgebrek of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, storingen of volledige of gedeeltelijke stakingen, met name van de postdiensten, transportmiddelen en/of communicatie, overstromingen, branden.

De leveringstermijnen die op de website van BVBA E-BUGS worden vermeld, zijn louter indicatief en vormen in geen geval een vaste verbintenis tot levering binnen de genoemde termijn.

BVBA E-BUGS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering in geval van onjuiste vermelding van het leveringsadres, of in geval van staking van de vervoerder in elk ander geval van overmacht.

De goederen reizen altijd op risico van de koper, ongeacht de wijze van verzending of vervoer, zelfs in geval van franco levering.

Artikel 8: Recht om afstand te doen en aanspraak te maken

De aanvaarding van de goederen door de koper zonder voorbehoud op het ogenblik van de levering staat gelijk met de erkenning van hun perfecte kwaliteit.

Om ontvankelijk te zijn, moet elke klacht door de klant worden ingediend binnen twee dagen na ontvangst van de goederen of binnen twee dagen na de factuurdatum.

ARTIKEL 9: Garantie

9.1 Het product

BVBA E-BUGS garandeert dat het Product vervaardigd is in overeenstemming met de strenge kwaliteitsnormen die van kracht zijn op het Belgisch grondgebied.

BVBA E-BUGS verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om de kwaliteit van haar Producten te handhaven in het kader van een middelenverbintenis.

BVBA E-BUGS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht.

9.2 Vertrouwelijkheid

BVBA E-BUGS verbindt zich ertoe de door DE KLANT op de site meegedeelde informatie niet aan derden door te geven. Deze informatie is vertrouwelijk.  Deze informatie zal uitsluitend door haar interne diensten worden gebruikt voor de verwerking van de bestelling en om de communicatie te versterken en te personaliseren, met name per brief/e-mail van informatie, alsook in het kader van de personalisering van de site volgens de door de Klanten genoteerde voorkeuren.

BVBA E-BUGS kan geconsolideerde statistieken met betrekking tot haar Klanten en haar verkopen aan betrouwbare derden verstrekken, maar deze statistieken zullen geen persoonlijke gegevens bevatten.

BVBA E-BUGS handelt op geen enkele wijze met de gegevens van haar Klanten.

Wat de registratie van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreft, wordt verwezen naar de artikelen 4 en 5 van deze algemene verkoopsvoorwaarden die verwijzen naar het privacybeleid van BVBA E-BUGS.

Artikel 10: Betaling

De door de koper betaalde voorschotten worden in mindering gebracht op de prijs van de bestelling; zij vormen geen voorschot waarvan de afstand de partijen het recht zou geven zich uit het contract terug te trekken.

De geleverde goederen, artikelen en producten worden pas eigendom van de koper na betaling van het volledige bedrag van de factuur.

Indien de koper de bestelling eenzijdig annuleert, behouden wij ons het recht voor om ofwel de uitvoering ervan te eisen, ofwel een schadevergoeding te eisen gelijk aan dertig procent van de waarde van de bestelling.

In geval van annulering door de koper en zonder afbreuk te doen aan onze rechten op schadevergoeding, zoals bepaald in de vorige paragraaf, worden de voorschotten op de bestelling niet terugbetaald.

Onze facturen zijn betaalbaar dertig dagen na factuurdatum.  Bij ontstentenis van betaling en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, brengt het verschuldigde bedrag automatisch een maandelijkse rente op van 1,5%.  Bovendien zal in geval van niet-betaling, ter vergoeding van de door ons geleden schade, het verschuldigde bedrag worden vermeerderd met 15% met een minimum van € 150,00 nadat is vastgesteld dat een door ons verstuurde aanmaning gedurende acht dagen na de datum van verzending zonder gevolg is gebleven.  Wij verlenen geen korting voor vervroegde betaling.

De uitvoering van nieuwe bestellingen kan worden opgeschort of zelfs geweigerd indien vroegere facturen later dan de vervaldag werden betaald of indien zij onbetaald blijven. 

Artikel 11: Nietigheid van een beding

De nietigheid van één van de clausules van onderhavige algemene voorwaarden, hetzij ten gevolge van een wetswijziging, hetzij ten gevolge van een rechterlijke beslissing, kan in geen geval afbreuk doen aan de geldigheid en de eerbiediging van alle andere clausules die in onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn vervat.

Artikel 12: Bewijs

De geautomatiseerde gegevens die zijn opgeslagen in het computersysteem van BVBA E-BUGS zullen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen BVBA E-BUGS en DE KLANT.

In geval van geschillen zal DE KLANT eerst en vooral contact opnemen met BVBA E-BUGS om een minnelijke schikking te treffen.

In geval van mislukking zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Verviers bevoegd, ongeacht de plaats van levering en de aanvaarde betalingswijzen.

Bij geschillen over de interpretatie of de uitvoering van deze algemene verkoopvoorwaarden is de oorspronkelijke tekst in de Franse taal doorslaggevend.

Om onze algemene voorwaarden te download, kliek hier.