Eco-verantwoordelijk, milieuvriendelijk en ethisch handvest van het ozen.eco project

V.1-1 van 21/12/2020

Bij ozen.eco beperkt het respect voor het milieu zich niet tot de aandacht die wordt besteed aan de grondstoffen, de fabricage van onze producten en de ecologische aanpak van onze leveranciers. Elke dag, in elk opzicht, streven wij ernaar de natuur te respecteren en haar terug te geven wat zij ons geeft door onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken.

Doelstelling 1: Invoering van ecologisch verantwoorde communicatiemiddelen

Communicatie is een van de belangrijkste vectoren voor het welslagen van een project; een vector die het mogelijk maakt bekendheid te geven aan het project en het vooral ook te valoriseren.  Dematerialisatie en heroverweging van de communicatiemiddelen om het gebruik van papier te verminderen en milieuvriendelijker materialen te gebruiken is een eerste vereiste voor de voltooiing van de ecologisch verantwoorde aanpak.

Optimaliseer de verzending van e-mails

  • Beperk het verzenden van e-mails en richt u op de betrokken personen;
  • Een e-mail bevoorrechten met verschillende informatie en het overmatig verzenden in het algemeen beperken (één e-mail = 20 gram CO2!);
  • Verklein en comprimeer de grootte van de verzonden beelden;
  • Integreer onderaan de handtekening van de mailboxen de volgende boodschap: “Please consider the environment before printing this email.eco”.

Dematerialisatie van communicatie

  • Communiceren via het internet (websites, blogs, sociale netwerken), SMS om nieuwsbrieven, informatie, enz. te versturen;
  • Beperk het aantal aanplakbiljetten en hang ze niet op straatmeubilair of gevels.

Communiceer op een eco-verantwoordelijke manier wanneer dematerialisatie van de boodschap niet beschikbaar of toegankelijk zal zijn

  • Gebruik gerecycleerd papier of papier met milieukeur, van een gangbaar formaat om vallen te voorkomen, en van een kwaliteit die geschikt is voor het gebruik, enz;
  • Print dubbelzijdig, zonder inktverbruikende vaste stoffen, met inkt op plantaardige basis, en gebruik een printer met een milieukeurmerk;
  • Gebruik eco-ontworpen en herbruikbare bewegwijzering;
  • Ontwikkel reclamemiddelen zonder datum of tijdelijke ruimte-tijd-markering om hergebruik aan te moedigen.

Doelstelling 2: Verminderen, sorteren en hergebruiken van afval

Jaarlijks wordt meer dan 10 miljoen ton afval in de oceaan gedumpt, waarvan 80% van het land afkomstig is. Het overgrote deel van dit afval bestaat uit plastic dat afkomstig is van ons onverantwoordelijke en nomadische consumptiepatroon: sigarettenpeuken, plastic zakken, flessen, voedselverpakkingen, enz.

Vermindering van afvalproductie aan de bron

  • Gebruik herbruikbaar/ composteerbaar (binnenlands)/ recycleerbaar serviesgoed: voor borden, kopjes, bestek, schalen en andere, en beperk zo het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik;
  • Beperk de productie van verpakkingen, stimuleer bulkverkoop, geef de voorkeur aan grote formaten, beperk oververpakkingen voor voedings- en marketingdoeleinden, enz.

Afval sorteren

  • Opzetten van een systeem voor inzameling en sortering van afval: installeren van een groot aantal gescheiden afvalbakken (organisch/recycleerbaar/residu/gevaarlijk afval) en ervoor zorgen dat deze regelmatig worden ingezameld om ophoping van afval te voorkomen, voorzien in inzamelpunten voor batterijen, statiegeldsystemen, enz;
  • Zet asbakken neer op het terrein: zorg ervoor dat er voldoende asbakken zijn en dat ze regelmatig worden opgehaald, verdeel zakasbakken;
  • Aanbrengen van bewegwijzering om het sorteren van afval aan te moedigen door gebruik te maken van de daarvoor bestemde vuilnisbakken en andere inzamelingssystemen, ten einde te voorkomen dat het afval wordt achtergelaten;
  • Opzetten van een systeem voor afvalrecycling ter plaatse: met aangepaste inzamelaars (indien mogelijk die welke op het terrein aanwezig zijn) en compostering van organisch afval;
  • Selectieve sortering en terugwinning van afval: bewustmaking van de werknemers, aanmoedigingsborden, apparatuur en technologieën om het papierverbruik te verminderen en het te recycleren;
  • Minimalisering van de verpakking: keuze van recycleerbare materialen (100% biologisch afbreekbare en recycleerbare verpakking);
  • Gebruik van PEFC-gecertificeerd papier (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes): het gebruikte papier is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

Doelstelling 3: Energiebronnen besparen

De ecologische overgang veronderstelt een verandering van het energiemodel, dat de overgang van fossiele en vervuilende energiebronnen naar hernieuwbare energiebronnen mogelijk moet maken. Dit impliceert een verandering in de manier waarop wij energie produceren en verbruiken.

Herkomst van hernieuwbare energie

  • Gebruik van hernieuwbare energiebronnen: zonnepanelen, leverancier van hernieuwbare elektriciteit, enz;
  • Optimaliseer zoveel mogelijk natuurlijke energie met ventilatie en natuurlijke verlichting.

Toepassing van energie-efficiënte systemen en apparatuur

  • Gebruik energiebesparende systemen voor verlichting, verwarming, catering: LED’s, spaarlampen, efficiëntere verwarming, enz;
  • Aanpassing van het gebruik van verschillende apparaten aan hun doel (verlichting, verwarming, enz.) om het energieverbruik op hun stations te verminderen.

Doelstelling 4: Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen

Fijn stof en broeikasgassen dragen rechtstreeks bij tot de luchtverontreiniging en de klimaatverandering. Deze emissies dragen vooral bij tot de temperatuurstijging en de verzuring van de oceanen, die beide dramatisch zijn voor de ecosystemen van de oceanen, zoals koralen. Door gebruik te maken van zachte transportmiddelen draagt ozen.eco bij tot het behoud van de oceaan door de koolstofvoetafdruk veroorzaakt door het transport te verminderen.

Toezegging om reispatronen te herzien

  • Prioriteit geven aan voetgangers, fietsers en/of openbaar vervoer voor woon-werkverplaatsingen;
  • Bevorder het gebruik van het openbaar vervoer of carpooling voor zakenreizen;
  • Teleconferenties aanbieden aan partners en belanghebbenden.

Om ons co-verantwoordelijk, milieuvriendelijk en ethisch handvest te download, kliek hier.