Privacy beleid

V.1-1 van 21.12.2020

Dit privacybeleid definieert en informeert u over de manier waarop BVBA E-Bugs de informatie gebruikt en beschermt die u aan haar doorgeeft, indien van toepassing, wanneer u deze site gebruikt die toegankelijk is via de volgende URL: https://www.ozen.eco/ (hierna de “Site”).

Merk op dat dit privacybeleid kan worden gewijzigd of aangevuld op elk gewenst moment door BVBA E-Bugs, in het bijzonder om te voldoen aan eventuele wetgevende, regelgevende, jurisprudentiële of technologische ontwikkelingen. In dat geval zal de datum van bijwerking duidelijk bovenaan dit beleid worden vermeld. Deze wijzigingen zijn bindend voor de Gebruiker zodra zij online zijn gezet. Het is daarom raadzaam dat de Gebruiker regelmatig dit beleid van vertrouwelijkheid en gebruik van cookies raadpleegt, om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen ervan.

Persoonlijke gegevens

In het algemeen kunt u de website van E-Bugs BVBA bezoeken zonder enige persoonlijke informatie over uzelf te verschaffen. U bent in geen geval verplicht om deze informatie aan E-Bugs BVBA door te geven.

In geval van weigering is het echter mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde informatie of diensten waarom u hebt verzocht. Inderdaad, BVBA E-Bugs kan u in bepaalde gevallen vragen om uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf en functie (hierna uw “Persoonsgegevens”) te verstrekken. Door deze informatie te verstrekken, aanvaardt u uitdrukkelijk dat ze door BVBA E-Bugs zal worden verwerkt voor de doeleinden die in het punt hieronder worden vermeld en voor de doeleinden die aan het einde van elk formulier worden vermeld.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 14 april 2016 door het Europees Parlement is aangenomen, en met de gewijzigde Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, informeert E-Bugs BVBA u over de volgende punten:

Identiteit van de controleur

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Pol Wertz, E-Bugs BVBA, Rue d’Elvaux 17/R2, 4650 Herve – België.

Tel. : + 32 499 23 72 60
E-mail : pol.wertz@ozen.eco

Doel van de behandeling

BVBA E-Bugs BVBA zal waarschijnlijk uw Persoonsgegevens verwerken:

  •  (a) om u de informatie of diensten te verstrekken waarom u hebt verzocht; en/of
  • (b) met het doel informatie te verzamelen om ons in staat te stellen haar Site, producten en diensten te verbeteren (onder meer door het gebruik van cookies); en/of
  • (c) om u te kunnen contacteren over verschillende gebeurtenissen in verband met E-Bugs BVBA, met inbegrip van in het bijzonder productupdates en klantenondersteuning.

Ontvangers

Alleen de BVBA E-Bugs BVBA is ontvanger van uw Persoonlijke Gegevens. Deze informatie, zowel in individuele als in geaggregeerde vorm, wordt nooit doorgegeven aan derden, niettegenstaande de onderaannemers waarvan E-Bugs BVBA gebruik maakt (meer informatie over hen vindt u in het 7de punt). Noch E-Bugs BVBA, noch een van haar onderaannemers markt de persoonlijke gegevens van bezoekers en Gebruikers van haar Site.

Houdbaarheid

Uw Persoonlijke Gegevens worden door E-Bugs BVBA slechts bewaard gedurende de periode die overeenstemt met het doel van de verzameling zoals aangegeven in 2 hierboven, die in geen geval langer kan zijn dan 24 maanden of, bij gebrek daaraan, de duur van uw inschrijving op de site.

Rechten en vrijheden op computergebied

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens, die u kunt uitoefenen door ons te schrijven op het hierboven vermelde postadres of door het onderstaande formulier in te vullen.

Recht op toegang tot en mededeling van gegevens

U hebt recht op toegang tot de Persoonlijke Informatie die U aangaat.

Echter, als gevolg van de verplichting van veiligheid en vertrouwelijkheid in de verwerking van persoonsgegevens die op BVBA E-Bugs rust, wordt u geïnformeerd dat uw verzoek zal worden verwerkt op voorwaarde dat u uw identiteit bewijst, in het bijzonder door een scan van uw geldig identiteitsbewijs (in het geval van een verzoek via ons speciale elektronische formulier) of een ondertekende fotokopie van uw geldig identiteitsbewijs (in het geval van een schriftelijk verzoek) te verstrekken.

BVBA E-Bugs informeert u dat zij het recht heeft om zich, indien nodig, te verzetten tegen duidelijk onrechtmatige verzoeken (vanwege hun aantal, repetitieve of systematische aard).

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op toegang, kunt u dit doen door middel van een schriftelijk verzoek aan het hierboven vermelde postadres. U kunt dit verzoek ook elektronisch indienen met het formulier onderaan de bladzijde.

Recht op correctie van gegevens

Op grond van dit recht hebt u het recht te verzoeken om rectificatie, bijwerking, afscherming of verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben en die onjuist, foutief, onvolledig of verouderd blijken te zijn.

U kunt ook algemene en specifieke richtlijnen vastleggen over het lot van persoonsgegevens na uw overlijden. In voorkomend geval kunnen de erfgenamen van een overledene verlangen dat rekening wordt gehouden met het overlijden van hun dierbare en/of dat de gegevens zo nodig worden bijgewerkt.

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op correctie, kunt u dit doen door middel van een schriftelijk verzoek aan het hierboven vermelde postadres. U kunt dit verzoek ook elektronisch indienen met het formulier onderaan de bladzijde.

Recht van verzet

De uitoefening van dit recht is slechts mogelijk in een van de volgende twee situaties :

  1. Wanneer de uitoefening van dit recht gebaseerd is op legitieme gronden ; of
  2. Wanneer de uitoefening van dit recht tot doel heeft te voorkomen dat de verzamelde gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden worden gebruikt.

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht van verzet, kunt u dit doen door middel van een schriftelijk verzoek aan het hierboven vermelde postadres. U kunt dit verzoek ook elektronisch indienen met het formulier onderaan de bladzijde.

Reactietijden

BVBA E-Bugs verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn, die niet langer mag zijn dan 1 maand na ontvangst van uw verzoek, te antwoorden op uw verzoek om toegang, rectificatie of verzet of elk ander bijkomend verzoek om informatie.

Bevoegde dienstverleners en overdracht naar een derde land van de Europese Unie

BVBA E-Bugs informeert u dat zij gebruik maakt van haar geautoriseerde dienstverleners om het verzamelen en verwerken van de gegevens die u aan ons heeft doorgegeven te vergemakkelijken. Deze dienstverleners kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden en kunnen de gegevens meedelen die via de verschillende formulieren op de Site zijn verzameld (met uitzondering van het formulier waarmee u uw rechten op Informatietechnologie en Vrijheid kunt uitoefenen, dat door E-Bugs BVBA wordt voorgesteld en gebruikt).

BVBA E-Bugs heeft er zich in het verleden van vergewist dat haar dienstverleners adequate garanties hebben ingevoerd en dat zij voldoen aan strikte voorwaarden inzake vertrouwelijkheid, gebruik en bescherming van gegevens. Er werd met name gelet op het bestaan van een rechtsgrondslag voor elke doorgifte van gegevens aan een derde land.

Klacht bij de bevoegde autoriteit

Indien u van mening bent dat E-Bugs BVBA E-Bugs haar verplichtingen met betrekking tot uw Persoonsgegevens niet nakomt, kunt u een klacht of een verzoek richten tot de bevoegde autoriteit.

Cookiebeleid

De eerste keer dat u verbinding maakt met de website van E-Bugs BVBA, wordt u gewaarschuwd door een banner onderaan op uw scherm dat er waarschijnlijk informatie met betrekking tot uw navigatie zal worden opgeslagen in bestanden die “cookies” worden genoemd. Ons beleid inzake het gebruik van cookies stelt u in staat een beter inzicht te krijgen in de bepalingen die wij toepassen met betrekking tot het surfen op onze website. Het informeert u met name over alle cookies die op onze website aanwezig zijn, hun doel (deel I.) en geeft u de procedure voor het instellen ervan (deel II.).

Algemene informatie over cookies op de E-Bugs BVBA website

E-Bugs BVBA, als uitgever van deze website, kan een cookie installeren op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiel, enz.) om u een vlotte en optimale navigatie op onze website te garanderen.

« Cookies » zijn kleine tekstbestanden van beperkte grootte waarmee wij uw computer, tablet of mobiel apparaat kunnen herkennen om de diensten die wij u aanbieden te personaliseren.

De informatie die via cookies wordt verzameld, identificeert u op geen enkele manier persoonlijk. Het wordt uitsluitend gebruikt voor onze eigen behoeften om de interactiviteit en de prestaties van onze website te verbeteren en om u inhoud toe te sturen die is afgestemd op uw interesses. Geen enkele van deze gegevens worden aan derden meegedeeld, behalve wanneer BVBA E-Bugs vooraf uw toestemming heeft verkregen of wanneer de mededeling van deze gegevens vereist is bij wet, op bevel van een rechtbank of van een administratieve of gerechtelijke autoriteit die bevoegd is om deze gegevens te behandelen.

Om u beter te informeren over de informatie die cookies identificeren, vindt u hieronder een tabel met de verschillende soorten cookies die op de website van E-Bugs BVBA kunnen worden gebruikt, hun naam, doel en opslagperiode.

Uw cookie-voorkeuren instellen

U kunt cookies op elk moment aanvaarden of weigeren.

De eerste keer dat u inlogt op de website van E-Bugs BVBA, verschijnt onderaan uw scherm een banner met korte informatie over het deponeren van cookies en soortgelijke technologieën. Deze banner waarschuwt u dat door uw navigatie op de website van E-Bugs BVBA voort te zetten (bijvoorbeeld door een nieuwe pagina te laden of door op verschillende elementen van de site te klikken), u het deponeren van cookies op uw terminal aanvaardt.

Afhankelijk van het soort cookie kan het nodig zijn uw toestemming te verkrijgen om cookies op uw terminal te plaatsen en te lezen.

 • Cookies waarvoor geen toestemming nodig is

Overeenkomstig de aanbevelingen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CPVP) zijn bepaalde cookies vrijgesteld van de voorafgaande inzameling van uw toestemming, voor zover deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website of uitsluitend tot doel hebben communicatie langs elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Dit zijn onder meer sessie-ID cookies, authenticatie cookies, load balancing sessie cookies, en cookies voor het aanpassen van uw interface. Deze cookies zijn volledig onderworpen aan dit beleid voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door BVBA E-Bugs.

 • Cookies waarvoor uw voorafgaande toestemming nodig is

Dit geldt ook voor cookies van derden, die “persistent” worden genoemd in die zin dat ze op uw terminal blijven totdat ze worden verwijderd of verlopen. Audience measurement cookies verzamelen statistieken over de frequentie en het gebruik van verschillende elementen van de website (zoals de inhoud/pagina’s die u hebt bezocht). Deze gegevens helpen om de ergonomie van de website van E-Bugs BVBA te verbeteren. Op deze website wordt een publieksmetingstool gebruikt.

Als u vragen hebt of meer informatie wenst over dit cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande formulier.

Om ons Privacy beleid te download, kliek hier.